”Sällskapet “Jultomtarne” i Örgryte har till styrelse utsett: fruarna E. Parelius, J. Eriksson, Amalia Svensson och G. Loberg samt hrr J. G. Busck, A. S. Svensson, J. G. Loberg och G. Jakobsson.

Till revisorer hafva valts hrr G. A. Holmén och W. Hellström med hr R. Sundberg som ersättare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 mars 1897)

Grundandet av ”Jultomtarne” organisationen beskrivs enligt följande i Nordisk familjebok:

Jultomtarna, ett välgörenhetssällskap, som
stiftades i Stockholm julaftonen 1870 af några
unga köpmän, för beklädande af fattiga barn
vid jultiden. Utdelningsfesten hålles hvarje
år söndagen före jul i Stora börssalen. Sedan
anmälningar om skyddslingar gjorts af
sällskapets ledamöter under hösten, göra sig
styrelsemedlemmarna genom personliga besök i
hemmen underrättade om de verkliga behofven af
gåfvorna. Utom fullständig beklädnad erhålla
barnen vid festen rikliga gåfvor af hvarjehanda
nyttiga saker, hvarjämte dans kring julgran,
musik och tal förekomma. Ordf. var i 31 års tid den vittre
grosshandlaren Johan Johansson (se denne). 1909
bekläddes af sällskapet 191 barn. Tillgångarna,
efter hand ökade genom donationer, utgjorde vid
nyåret 1910 öfver 127,000 kr. Efter mönstret af
detta sällskap ha dylika stiftats landet rundt.”

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Grupporträtt – julfirande män, troligen Sällskapet Jultomtarne, Uppsala.