”Ett möte hölls i förgår i Exercishuset härstädes med medlemmar af stadens olika nykterhetsföreningar med anledning af det svar som af k. bfhde nyligen afgafs på den resolution i nykterhetsfrågan, hvilken antogs på en nykterhetsdemonstration förlidet år. bfhde hade ansett att den ifrågavarande resolutionen ej borde till någon åtgärd för­anleda. Häremot protesterade gårdagens möte och affattade en resolution i den riktningen.

Vidare affattade mötet en resolution, däri stadens riksdagsmän uppmanades att lemna ett kraftigt stöd åt den af 61 riksdagsmän vid pågående riksdag väckta motionen i syfte att skilja ölhandeln från annan handel.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Heden: Exercishuset, år 1900. Södra fasaden, västra gaveln.