Statyn av uppfinnaren John Ericsson har stått vid korsningen Kungsportsavenyn och Parkgatan sedan 1899 (och skall i år genomgå en renovering) men vägen dit var inte spikrak, under 1897 debatterades frågan flitigt i Göteborg.

”Den så mycket debatterade frågan om John Ericssonsstatyn förekom i går hos hrr Stadsfullmäktige, hvilka hade att besluta angående statykomitérades hemställan om Vasaplatsens upplåtande för ifrågavarande stod och om stadens bekostande af grundläggningsarbetet därstädes. Såsom synes af vårt referat härom i dagens nummer för­kastade Stadsfullmäktige komitérades för­slag i afseende på Vasaplatsen, och detta beslut fattades, att döma af ja- och nej­ropen, med mycket stor majoritet. Frågan hänsköts därpå till statykomitén för ny behandling.

Att komitén icke kommer att i en blifvande ny framställning förorda Lilla tor­get, som i den bekanta skrifvelsen från en mängd konstnärer m. fl. framhållits som lämplig plats för denna staty, kan tagas för alldeles gifvet, då komitén ju i sin senaste skrifvelse till Stadsfullmäktige uttalat som sin mening i fråga om detta torg, att “det torde vara lämpligast att förbehålla detsamma, såsom beläget midt i hjertat af staden vid dess förnämsta gata, åt minnet af någon person, som varit närmare förbunden med sta­dens inre historia“.

Om komitén redan nu har denna person klar för sig fick man icke veta. Kanske är han tillfinnandes under någons af hrr komitérade egen kappa?” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: John Ericssons staty i Kungsparken.