”I arkivet vid fortifikations kontoret i Göteborg finnes en hel del gamla kartor och ritningar, hundratals år gamla, äfven stadens fästningsverk och bastionen, kartor öfver Gamla och Nya Elfsborgs fästning med dess underliga namn pä en del bastioner och utanverk. Där finnes t. o. m. ritningar öfver fästnings­verken ä det Göteborg, som en gång i tiden funnits på Hissingen midt emot Carnegieska bruket och Gamla Elfsborg. Så finnas där ritningar öfver Lödöse och Väners­borg, öfver Orrekulla skans, belägen på en höjd vid Agnesberg, m. m.

Mycket intressant är en samling gamla ritningar öfver utländska fästningar och slott från Sveriges forna besittningar i Tyskland och Finland.

En del af det som varit af något egent­ligt värde har efter hand under årens lopp blifvit införlifvadt med krigsarkivets hand­lingar.

I arkivet finnes t. o. m. en eller annan ritning af den store fortifikationsgeneralen Dahlbergs egen hand.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 maj 1897)

Kartan i sidhuvudet: Göteborg. Relationer. Förteckningh På Bastion å Södre sijdan in till St: Bommen, des Muur Wärck aff grundhen opfört som bifogadhe rijtningh tydligen Wiisar Ao 1667 ifrån den 18. April till den 1 Octob: här på arbetet… [Fortifikationens ritningar har med hänsynstagande till den ursprungliga ordningen uppdelats i tre huvudavdelningar, nämligen relationer,. förslag och planer. Relationernas utgörs av de berättelser över fästningens tillstånd,. vilka fortifikationsbefälhavarna var skyldiga att årligen insända till. generalkvartermästaren i Stockholm. Enligt 1695 års. fortifikationsordning skulle berättelserna innehålla en utförlig. redogörelse för det fästningsarbete, som utförts under året, samt en. färglagd ritning över fästningen, varvid med särskilda färger skulle. anges de verk, som anlagts. Relationerna avspeglar sålunda det faktiska. läget och ger en god bild av fortifikationsarbetenas utveckling inom. fästningarna.]

Sverige, stads- och fästningsplaner, Göteborg, SE/KrA/0424/037/001 (1667), bildid: K0025728_00001.