”Sedan Stadsfullmäktige, som bekant, förklarat sig icke kunna bifalla komitéförslaget om statyns uppresande å Vasaplatsen, har komitén nu inkommit med nya .förslag, hvilka varit understälda Gatu- och vägförvaltningens pröfning.

Komitén föreslår alternativt Järntorgets sydöstra hörn och planteringen i Kungs­parken vester om Kungsportsavenyn mel­lan Parkgatan och Nya Allén (norr om Pehrsonska huset).

Sedan komitén förklarat sig villig upp­ställa stoden å hvilkendera af dessa plat­ser fullmäktige behaga bestämma samt anhållit att staden måtte bekosta grundlägg­ningen, har Gatu- och vägförvaltningen låtit anställa undersökningar om kostna­den för grundläggning och nödiga anord­ningar, som & förra stället uppgå till 8,600, å senare stället till 3,000 å 4′,200 kronor.

Gata- och vägförvaltningen förordar bestämdt     Järntorget,där i allt fall anord­ningar måste vidtagas när Linnégatan blir utlagd, hvarjemte den erinrar om, att de provisoriska byggnaderna mellan torget och hamnen småningom torde komma att borttagas. Förvaltningen tillstyrker alltså stadsfullmäktige att medgifva, att stoden uppföres å sydöstra delen af Järntorget, samt att grundläggningen bekostas af sta­den och ombesörjes af gatu- och vägför­valtningen, mot vilkor att stoden blir sta­dens tillhörighet.

Förvaltningens ledamot, den intresserade främjaren af vår stads planteringar och af de offentliga platsernas ordnande, hr August Kobb, tillika ledamot af komitén för John Ericssons-stoden, har till Gatu- och vägförvaltningens betänkande fogat en särskild skrifvelse, där han ytterligare mo­tiverar platsen å Järntorget, under det han förklarar sig ej instämma i komiténs en­ligt hans uppfattning allt för ampla för­ordande af den alternativt föreslagna plat­sen vid Kungsportsavenyen.

Ärendet står på herrar fullmäktiges fö­redragningslista om torsdag.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 juni 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skulptur av John Ericsson vid Kungsportsavenyn. Statyn invigd 1899-10-06. Fotograferad 1905.