”Oloflig maltdrycksförsäljning. Ogifta Wil­helmina Kjellberg fick bota 10 kr. for att hon i sin bostad till förtäring på stället sålt malt­drycker.

Ohägn. Snickaren Alfred Nilsson, hvilken afbrutit syrénblommor i stadens planteringar, pliktade härför 5 kr.

40 kr. botade skomakaren Alfred Jonsson för fylleri, musik & mungiga, förargelseväc­kande uppförande och våldsamt motstånd.

Djurplågeri. Åkaredrängen Oscar Larsson, n:r 18 E, 12:te roten, pliktade 20 kr., för att han kört med en sår behäftad häst.

Trafikhinder. En person, som utan till­stånd uppsatt ett schapp å Sänkverksgatan, pliktade härför 5 kr..

Två handlande bötade 10 kr. hvar för olaga upplag af virke å stadens kajer.

Bötfälda bicyklister. Två velocipedryttare ådömdes 15 kr. böter hvar för att de farit öfverdådigt fram å stadens gator.

Vårdslös körning. Hemmasonen Carl Carls­son från Hylte i Askims socken hade anmälts för att han i öfverlastadt tillstånd kört om­kull ett fruntimmer, som häraf erhöll några skrubbsår. Carlsson pliktade tillhopa 15 kr.

Brott mot brandordningen. En person ådömdes 2 kr. böter för att han å en ”öppen plats utan tillstånd kokat beck.

Öfverträdelse af hamnordningen. Enligt anmälan hade skepparen N. Magnusson inkal­lats att ansvara för det att från fartyget i elfven utkastats uppgrundande ämnen. Magnusson bötade 25 kr.

— Befälhafvaren å ångf. Kung Rane”, kapten O. A. Olsson, anmäld for att han 4 dennes med sitt fartyg gått med för stark fart förbi Lindholmens mekaniska verkstad, pliktade härför 25 kr.

Man och hustru. Arb. Simon Johan Pet­tersson och hans hustru Märta hade båda rapporterats för att de vid samma tillfälle varit af starka drycker öfverlastade, så att de måst omhändertagas af polisen. De ådömdes hvardera 20 kronors böter.

Våld. Smedarbetaren Alfred Olsson, n:r 11 Södra Liden, som en natt öfverfallit och sla­git en person, därvid han som tillhygge be­gagnat en sten, pliktade 30 kr.

Gråstensarb. Victor Harald Andersson samt stufveriarbetarne Anton Fzedrik Gran och Johan Ludvig Nordgren ådömdes hvardera 20 kr. böter för våld.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 juni 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Kung Rane, byggt 1896 vid Götaverken, Göteborgs MV.