”En liten ” villastad” har ganska hastigt börjat uppstå, å de förut obebyggda bergen invid Gårda och Örgryte åt Gamlestadshållet till. “Villastaden“, om man så kan benämna den, utgöres visser­ligen nästan uteslutande af arbetarebostä­der, men detta förringar ju ingalunda dess betydenhet såsom ett nytt företag. Mar­ken tillhör major Berggren på Böö, hvilken satt företaget i gång med det lyck­liga resultat att 22 större och mindre byggnader, alla nya och glänsande gulhvita och flera byggda i vacker villastil, nu pryda berget, och fler komma under den närmaste framtiden att uppföras. Arbetarefamiljer blifva här på synnerligen förmonliga vilkor snart egare af en egen byggnad med täppa, och det torde vari detta som bidragit till den förut öde trak­tens så hastiga bebyggande.

I närheten af den nämnda “villastaden“ finnes en minnesrik plats, hvilken mär­kes af en stor granitsten, som där blifvit rest. På stenen finnes ett kors samt år­talet 1834. Här i närheten äro kolera­liken från farsoten nämnda år jordade. Här hafva alltså en gång dödens vagnar rasslat och dödgräfvarne arbetat i sitt anletes svett, där nu de lefvande bygga och bo och lifvet pulserar friskt och hopp­fullt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 juni 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg Parti vid Danska vägen. Vykort, ej daterat.