”På cellfängelset härstädes var här om dagen af fängelsedirektören F. Almén en fest anordnad för hela den tjenstgörande personalen från och med pastorn och befälhafvaren till vaktkonstaplar och gevaldiger med anledning af att vaktkonstapeln och medaljören Olof Rasmusson, som varit i fångvårdens tjenst 35 år, nu slutade denna sin verksamhet. Direktören loofordade i ett tal Rasmussons trogna och redbara arbete.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Cellfängelset omkring år 1895.