”I går middag vid halv 2-tiden uppstod ljungbrand vid Sanna. Två pojklymlar, 7-årige Hj. Ossian Nordstrom och 6-årige Gunnar Edvin Claesson, boende n:r 11 i Majornas första rote hade med en tändsticka at okynne antändt ljungen. Branden blef raskt släckt af bruksarbetarne Johan Eliasson, Aug. Karlson och pojken Claessons fader, sedan elden härjat i ljungen å omkring 145 qvadratmeters yta samt äfven antändt tre mindre granar.

Då brandcorpsen som på grund af eldens hastiga spridning tillkallats kom till platsen var all fara öfver. De vanartige pojkarne hafva i närvaro af sina föräldrar varnats inför polismyndigheten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Utsikt från Majornas 1 rote, nr 16Q vid Sanna mot Flatås o.s.o. Omkring år 1940.