1800-talets Göteborg

Hundfröjd

Idag återges en insändare från en av stadens invånare som blivit störd av en hund.

”Herr Redaktör!

Anhålles att genom Eder få framförd till vederbörande en fråga: Kunde det monne icke anses lämpligt att äfven i rikets andra stad vidtaga en förnuftig anordning, som för länge sedan genomförts i både Skråköping och Bracksala, den nemligen att hundarne ei tillstädjas nattetid fritt grassera på gatorna? Denna fråga föranledes däraf att undertecknad natten mel­lan söndag och måndag i nära tre timmar (mellan 1 och 4) hölls vaken af en hund som upphäfde höga skall utanför ett hus, beläget vid korsningen af Karl Gustafsgatan och Föreningsgatan. Det älskliga kreaturets friska skall ådrog sig ej ringa uppmärksamhet, ity att det ena fönstret efter det andra i de inom hörhåll liggande husen öppnades och ut tittade hvitklädda skepnader för att bättre njuta af prestationerna. De enda som synbarligen ej aktade på serenaden voro våra ståtliga pickelhufvade poliser.

Desomnis.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Från C. Forsells fönster.” (Västergatan 7). Föreningsgatan 1. T.v. hörnhuset vid Västergatan. Foto taget av Kom. Richard Conricus i Karl Johans förs.1890-talet, foto av foto – originalet i album tillhörigt (1979) Lennart Conricus, Stockholm.