Berömda personer

Konung Oscars Särödag

”Badsocietetens festligheter i går för konungen och kronprinsiamiljen gynnades af det bästa väder.

Konung Oscar stannade qvar å Drotttills tiden för lunchen i Vesterskog var inne. Sent på qvällen förut hade han emellertid gjort ett besök i land, hvarvid han spelade piano hos konsul G. Krafft.

Till kungsplatsen där lunchen serve­rades, färdades de kungliga i ett ekipage längs den flaggprydda skogsstigen. Fest­platsen var rikt flaggprydd och särskildt det för de kungliga afsedda bordet smyckadt med härliga blomstergrupper.

Här togo nu de kungliga plats, endast omgifna af damer i smakfulla sommartoiletter. Dessa damer voro enligt Morgon­posten: fruarna Westin, Ang. Carlson, Alex. Keiller, Carl Lagerberg, Augusta Lind­ström, Bergenstråle, John Lyon, von Krusenstierna, Ernst Bratt och Mark. Konun­gen förde till bordet fru Westin och kron­prinsen fru Augusta Lindström.

Uppvaktningen och de öfriga deltagarne togo plats vid de andra borden.

Lunchen var i alla afseenden utmärkt och vinerna superlativa. Musik utfördes och stämningen var den mest glädtiga.

Konungens skål föreslogs af öfverintenden Westin, hvilken sedan kungssången sjungits föreslog äfven kronprinsparets skål, åtföljd af fyrfaldigt hurra.

Konungen tackade med följande ord:

”Jag tackar alla af den kära badsocieteten för den fest ni i dag beredt mig på min ferie­resa tillsammans med min son, och jag tac­kar ännu mera för att ni därigenom satt mig i tillfälle att hjertligt förnya min försäkran om, hur kärt det är mig att få återse Särö och huru mitt hjerta ingalunda är oberördt af den välvilja, jag under många, många år här fått erfara.

Edra känslor ha hos mig funnit gensvar, och jag vill nu därför söka ett uttryck, då jag till eder jemte eder välgångsskål uttalar min lifliga önskan och förhoppning om allas tillfredsställelse och glädje genom och under vistelsen på detta undersköna ställe”.

Efter festen intogs kaffe på en bergs­platå och kl. ½ 5 återvände konungen till “Drott. Kronprinsen tillbrakte eftermid­dagen med lawntennisspel.

Till balen i socieletshuset infunno sig konungen och kronprinsen kl. halv tio. En estrad med tronhimmel var uppsatt för de kungliga och salongen i öfrigt festligt de­korerad.

Konungen dansade icke, men underhöll sig däremot lifligt med badgästerna. Kron­prinsen dansade nästan hvarje dans: l:a vals med fru Pripp, l:a française med fru Augusta Lindström vis à vis kammarherre Lagerberg och fru Aug. Carlsson, l:a polka med fru Ernst Bratt, 2:a vals med fru Weinberg, Pas de quatre med fru Ek­man.

Balen, som äfven öfvervars af konun­gens uppvaktning och officerarne å “Drott“, fortsatte till kl. 1. Men redan vid 11-ti­den lemnade de kungliga balen.

I dag har konungen afrest till Mar­strand, åtföljd af kronprinsen, hvilken dock inom kort lär återvända till Särö.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Drott år 1897, men inte vid Särö.