1800-talets Göteborg

Olskrokens kreatursmarknad

”Kreatursmarknaden härstädes i går företedde stor tillförsel å det för denna marknad afsedda torget ute vid Olskroken. Det högsta pris som betaltes för kor var 170 kr. Goda tidkor höllo sig i 100 à 150 kr. Unga kor med någon storlek torde icke hafva betingat lägre pris än omkring 100 kr. Sämre kor funnos till 65 kr. och däromkring. Tillförseln af oxar var högst obetydlig. Endast några få par goda dragoxar utbjödos. För 12’/2 qvarters begärdes 350 kr. paret. Qvigor funnos till 35 å 40 kr. Spädgrisarne betingade ett pris af 9, 9: 50 å 10 kr. pr st. för omkring en månads eller fem veckor gamla samt 14 kr. pr st. för 7 veckor gamla.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 september 1897)

Bilden i sidhuvudet visar Olskroken 1914, privatägt foto.