1800-talets Göteborg

Landerier & stadsplan för Lilla Otterhällan

Stadsfullmäktige hade många ärenden på sitt bord den 9:e september 1897. Två av dessa rörde ganska betydelsefulla beslut för stadens framtid, men inga beslut fattades denna dag.

”Landerierna Katrinelund och Norra Burgården. Frågan om förvärfvande åt staden af dessa landerier till ett pris af 130,000 kr. bordlades.

Stadsplan för Lilla Otterhällan.

Fastighetsaktiebolaget “Kungshöjd”, som af kronan köpt tomtplatserna å Lilla Otter­hällan, har ingifvit ansökan att stadsplan för Lilla Otterhällan måtte beslutas i enlighet med ett af arkitekten Eugen Thorburn utarbetadt förslag.

Stadsfullmäktige remitterade ärendet till drätselkammaren för yttrande efter bygg­nadsnämndens och gatu- och vägförvaltningens hörande.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: L.S. -tävlingar på Lilla Otterhällan (Arsenalens gård). Omkring år 1895.