Göteborg för 120 år sedan

Övergivna pojkar förda till Gibraltar

”Utan bostad och vård hafva 11-årige Axel Hjalmar och 10-årige Earl Al­fred Falk varit under de två senaste veckorna. Tidigt i går morse anträffade arbetskarlen Sven Johanson, n:o 175 Litt. B i Annedal, de båda gossarne liggande sofvande mellan någ­ra plankor å Rohageängen vid Godhems vä­gen. Johanson väckte genast de små uteliggarne och förde dem till närmaste polissta­tion, där de genast fingo stilla sin hunger med en riklig måltid.

De stackars pojkarne som voro skygga och uppskrämda berättade att de till 1 dennes bott hos sin fader förre artilleristen Johan Alfred Falk i huset n:c 45 vid Vegagatan. Sedan denna dag hade de ej sett till fa­dern som öfvergifvit dem, och de hade sedan ej haft någon vård eller bestämd bostad. Af en hustru Jonsson vid Klamparegatan hade de vid ett och annat tillfälle fått mat. Deras moder hade aflidit för länge sedan.

De befunnos innehafva en af ordföranden i åttonde fattigvårdsdistriktet hr Falck utgifven remiss för dem till Gibraltar, men dit hade de ej ensamma vågat begifva sig. Ofvannämnda hustru Jonsson hade skaffat dem remissen. Gossarne blefvo i går e. m. i droska förda till Gibraltar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sjuk- och försörjningspaviljongen Gibraltar, nuvarande Vasa sjukhus. Foto från tidigt 1900-tal.