1800-talets Göteborg

Oscar II:s 25-åriga regeringsjubileum firades i Göteborg

I samband med Oscar II:s 25-åriga regeringsjubileum var tidningarna fyllda med texter om olika aktiviteter under flera dagar. Här får det dock räcka med en lite längre skildring av hur dagen firades i staden Göteborg.

”Kungsväder rådde den stora jubileamdagen, ehuru det tidigt på morgonen såg ganska hotande ut.

Staden hade klädt sig i festskrud. Från offentliga och enskilda hus svajade den blågula fanan och de i hamnen liggande fartygen och ångbåtarne hade klädt sig i rik flaggskrud.

Många smakfulla flaggdekorationer så­gos. För att nämna några må antecknas firman J. A. Wettergren & C:is utsmyckning af etablissementets båda fasader åt Östra Hamn- och Kungsgatorna, firman Axel Gillblad & C:is vackra och färgrika anordning af olika flaggor spända tvärs öfver Kungsgatan, samt “Sjömanshemmets“ ovanligt vackert flaggprydda fasad vid Masthuggstorget.

Hamngatorna erbjödo på aftonen en ly­sande anblick. Från de rikt dekorerade butiksfönstren strömmade ljusfloder ut öf­ver den myllrande folkmassan, som lifligt gaf sitt bifall tillkänna öfver de smak­fulla anordningarne. I de flesta fönsterna visades konungens byst, omgifven af blom­mor och eklöfsguirlander.

Här och där vid hufvudgatorna syntes på aftonen transparenter. Så hade t. ex. Frimurarelogen en större dylik med konun­gens krönta namnchiffer.

Från en del privatbostäder illuminerades i fönster och smyckades verandor med kulörta lyktor.

Ungdomen vid de olika läroverken sam­lades vid 9-tiden på förmiddagen i respek­tive solennitetssalar där dagens betydelse tolkades af rektor och fosterländska sån­ger sjöngos.

A folkskollärareseminariet samlades de studerande jemte lärarepersonalen kl. 9 f. m. Rektor S. Nygren höll ett anslå­ende tal, hvarefter den af konungen för­fattade sköna sången “Östersjön“, tonsatt af Uddén, afsjöngs tillika med några psal­mer. Ett “lefve konungen“, åtföljdt af niofaldigt hurra, utbraktes därefter.

I folkskolorna samlades barnen å hvarje skolgård kl. 10 f. m. framför en estrad, därifrån tal hölls af en bland lärarne. Kungssången och psalmversen: “Herre, hela riket akta“ samt å några ställen “Vårt land“ och “Du gamla, du friska“ tonade från ungdomsskarorna och fyra hurrarop böjdes. Samtliga barn buro å bröstet märken i blåa band med konungens bild.

I stadens båda arbetsstugor firades da­gen på bekostnad af stiftarinnan, borg­mästarinnan Svanberg, med en enkel fest. Hvarje “stuga“ erhöll konungens porträtt i förgyld ram, smyckadt med en grön

guirland. Åfven skänktes åt hvarje barn ett mindre porträtt af konungen. Sedan föreståndarinnorna i ett enkelt föredrag skildrat dagens betydelse och ps. 302 sjungits, erhöllo barnen sin middag, som dagen till ära förhöjts med frukt i riklig mängd.

Vid Lindholmens skola samlades barnen till ett flaggtåg och till barngudstjenst. Under tonerna af “Finska rytteriets marsch“ tågade den väldiga skaran — 1,600 barn — under “flygande fanor och klingande spel“ till Lundby kyrka, Alla barnen hade små blågula flaggor i banden; de som gingo främst utgjorde en liten förtrupp, bärande större svenska fanor.

Efter afsjungandet af en psalm hölls festtalet af kyrkoherde Rydholm.

Sedan ps. 443 v. 3 afsjungits framträdde kyrkoherde Rydholm och kommio. Cervin till altaret, hvarefter ett responsorium af­sjöngs och bön förrättades.

Etter gudstjänstens slut tågade man till­baka till skolan, där en mansqvartett sjöng “Hell dig du höga nord“, hvarefter alla barnen och musiken stämde upp “Du gamla du friska“.

Slutligen utbraktes ett lefve för konun­gen, som beledsagades af hurrarop, fan­farer samt kungssången.

I enlighet med stadsfullmäktiges beslut bespisades hjonen å stadens fattigvårdsinrättningar på festligt sätt. Till frukost bjödos de på kaffe med dopp, ostsmörgås och en half pilsner. Till middagen ser­verades fläskkorf mod kalevanser, sagogrynssoppa samt en bakelse och ett glas vin. På e. m. fingo de kaffe med dopp och till qvällen risgrynsgröt och mjölk. Måltiderna serverades i matsalen, som var prydd med flaggor och grönt.

Evangeliska Missionsföreningen firade da­gen med en talrikt besökt fest i Betlehemskyrkans stora sal kl. 8 på aftonen. Tvenne föredrag höllos, det ena af Sam. A. Jo­hansson, berörande den andliga rörelsens utveckling i vårt land under de senaste 25 åren, det andra af V. Gullberg om konungens lif samt utvecklingen på det borgerliga områdes. Därjemte utfördes sång etc.

Af artilleriregementena firades dagen — ex officio — med salut från Otterhällan kl. 12 middag och senare på dagen vid Andra Göta med tal inför truppen och extra förplägning.

Äfven Nalionalgoodtemplar och Templarorden högtidlighöllo dagen med tal o.s.v. å de skilda lokalerna.

Göteborgs skoförening firade på efter­middagen en fest med anledning af jubilnet. Öfver ett hundratal lärare och lära­rinnor hade samlats i Arbetareföreningens vackert dekorerade sal.

Ett i allo godt program utfördes och högtidstalet hölls af föreningens ordförande hr C. J. Gardell.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Efter vattenreservoarens rasering (stenhögarna t.h.). I den öppna vagnen: Oscar II m. fl. Denna bild är från 1898, året efter det stora 25:års firandet.