Ett radikalt beslut. Den gamla seden att vid juletid ge presenter åt kun­der, som i långa tider varit en ej obe­tydlig börda för våra minuthandlare och mot hvilken ofta i pressen röster höjt sig, torde nu ha sett sina sista dagar, om vi få tro ett meddelande från härvarande minuthandelsförening. Föreningen höll i sön­dags ett talrikt besökt möte då bland an­dra viktiga frågor äfven denna julklappssedvänja kom på tal. Det beslöts efter en längre diskussion att minuthandlarne från och med julen 1897 ej skola gifva ”presenter” i en eller annan form åt sina kunder. Handlarne anse det hela vara närmast jemförligt med mutningsförsök, ovärdigt dem så väl som kun­derna sjelfva.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Folkliv på Gustav Adolfs torg vid juletid. Lavering av C. S. Hallbeck, omkring 1870.