”Rörande uppförandet af en ifrågasatt fullständig folkskola å Qviberg hemställer drätselkam­maren, att stadsfullmäktige måtte besluta:

att såsom svar å k. m:ts remiss meddela, att stadsfullmäktige, under förutsättning att tvenne områden af egendomen Qviberg afgiftsfritt till staden upplåtas, förbinda sig att å berörda områden uppföra en folkskolebygguad, inrym­mande minst 4 folkskolesalar, två småskolesalar och ett samlingsrum, samt lärarebostäder, äfvensom att vidtaga åtgärder för anordnande af tillfredsställande folkundervisning, tillgäng­lig för de å Qviberg bosatta barn i skolåldern, allt utan särskild kostnad för kronan; skolande, så länge staden å ifrågavarande områden up­pehåller skolundervisning älven för Qviberg tillhörande barn i skolåldern, den staden, på sätt ofvan sagts, lemnade upplåtelse af mark ega bestånd.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svensk språklära för folkskolan.