1800-talets Göteborg

Utvidgning af Allmänna vägen

”Drätselkammaren gör härom till Stadsfullmäktige följande framställan: att i stadens utgifts- och inkomststat för år 1898 upptages kostnaden för utläggning till gata emellan Andrews- och Betzensgatorna af i Karl Johansgatan, enligt gällande stadsplan ingående mark norr om nuvarande Allmänna vägen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 november 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild på Karl Johansgatan mot öster från från nr 51-53 (Majornas 2 rote, nr 32-33) första huset t.v. I bakgrunden Karl Johanskyrkans torn.

1 svar »

  1. Andrewsgatan finns inte längre men låg ungefär där Karl Johans kyrkoplan ligger nu. Den mark som nämns låg innanför planket i bakgrunden ungefär mitt i bilden. Närmare fotografen, som ser ut att ha stått vid Kusttorget, breddade man gatan åt söder i stället.