1800-talets Göteborg

En vädjan från Vestra Frölunda

”Sistlidne måndag den 8:de november ned­brann fiskaren Gustaf Nathanael Gustafssons I Hammar nybygda ladugård med inbergad gröda och i ladugården förvarade sillgarn och backor. Endast genom kraftig ansträngning af tillstädeskomna grannar kunde manhuset räddas, ehuru äfven det blef så ramponeradt att det icke kan bebos förrän det blir repareradt. Förlusten är för den fattige fiskaren stor, ty ladugården var nybygd och han hade icke assurerat den nya, utan den gamla, som var nedrifven. Den nya ladugården var värd 1,500 kronor, och assuransen for ladu­gården kunde icke blifva högre än 700 kro­nor. — För gröda och inventarier har han er­hållit 600 kronor. — Den förlust den fattige fiskaren lider uppgår till minst 1,000 kronor. Det svåraste är att han mistade fiskeredska­pen, ty det var genom dessa som han skulle förtjena sitt uppehälle, och det värsta är att han är skyldig för fiskredskapen och har 400 kronors skuld för ladugården och dessutom 400 kr. skuld på sin lilla hemmansdel, hvarå födas en ko och en häst. Nu har han i detta hårda foderår intet att föda kreaturen med.

Barmhertiga menniskor hafva hittills dela herbergerat de husville, dels hjelpt med mat till dem och kreaturen. De brandskadade hafva 5 små barn att försörja, hvarai det äld­sta fyllt 13 och det yngsta 1 år, och dess­utom sina gamla föräldrar, hvaraf fadern är 73 år och modren 77 år. Den nu i trångmål försatte är en nykter och mycket sträfsam man, en god fader, make och son, och därför torde någon menniskovän vara villig räcka honom hjelp i hans betryck.

Vestra Frölunda den 12 Nov. 1897. A.W. Palmgren. kyrkoherde.

Välvilliga bidrag sändas till kyrkoherde Palmgren, men mottagas äfven å denna tidnings kontor, som därefter redovisar i tid­ningen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 november 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy över Högsbotorp nr 83 A, i fonden Högsbokolonin, 1921.