1800-talets Göteborg

Ny asyl för sinnessjuka på Västkusten

”En större asyl för sinnes­sjuka är man som bekant betänkt att på statens bekostnad uppföra å lämplig plats vid vestkusten, enär hospitalen och asylerna vid Lund och Göteborg visat sig otillräckliga, så att lång tid ofta måst förflyta, innan anmälda personer, som behöft hospitalsvärd, där kunnat vinna in­träde. Det torde vara meningen att till nästa riksdag inkomma med proposition om en ny dylik anstalts uppförande.

I morgon ankommer till Halmstad en kommission af sakkunnige med medicinal­styrelsens chef, generaldirektör A. Th. Almén, i spetsen för att följande dag taga Halmstads omgifningar i ögonsikte och sålunda bedöma huruvida där lämp­ligt område för asylens uppförande finnes att tillgå. Varberg kommer att besökas om måndag i samma syfte.

Enligt tidningen “Vestkusten“ har man särskildt tänkt på Halmstad, Varberg eller Borås. Tidningen fäster vederbörandes uppmärksamhet på Varbergs f. d. fästning såsom en plats, för hvilken statsverket nu lämpligen torde kunna finna använd­ning i ofvanberörda afseende.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 november 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Varbergs fästning, Halland Exteriör Svensk arkitektur: kyrkor, herrgårdar med mera fotograferade av Arkitekturminnesföreningen 1908-23.