1800-talets Göteborg

Om Kielkanalens öppnande på Panorama International

Före biografer och TV kunde man uppsöka Panorama International för att få se bilder från händelser ute i världen. I november 1897 visades bilder från öppnandet av Kielkanalen.

”I Panorama International, Norra Hamngatan nr 28, förevisas denna vecka andra serien från Kielkanalens öpp­nande.

Serien börjar med en rad af bilder från Hamburg, hvilken högtidligheten till ära klädt sig i festskrud. Så föres vi ned till hamnen, där de samlade folkskarorna helsa kejsar Wil­helm, då han skall embarkera på kejsarjakten Hohenzollern.

Bland andra bilder får man se ett danskt pansarfartyg, som har något tycke af våra svenska at ”Svea-typen. På samma bild sy­nes i en roddbåt några personer som säkerligen äro danskar och den ene af desse är — om vi ej misstaga oss — “Politikens“ beryk­tade korrespondent hr Cavling, hvilken är en af dessa menniskor som måste vara med om allt hvad som sker åtminstone i denna värl­den.

På en annan bild tycka vi oss känna igen hr Axel Lundegårds bekanta profil, ehuru det förmodligen måste vara något misstag.

Så befinner man sig med en gång midt inne i den nya kanalen. Här står det till öfverskrift öfver en af bilderna: “Furstarne på Kaiser Adlers däck”, och när man så tittar genom titthålen, får man se tre äldre herrar som nonchalant vända åskådaren ryggen. Fürstarne ha förmodligen känt sig för för­näma att visa oss vanliga dödliga annat än sin sämsta sida.

Vidare förekom den ena ångbåten efter den andra med lustresande tyskar, en präktig järn­vägsbro öfver kanalen, ett par jättestora läk­tare vid den plats där slutstenen lägges och efter hvarjehanda öden och äfventyr kommer man slutligen ut på den herrliga Kielerfjorden, där tyska och utländska fartyg ligga för an­kar eller manövrera med full fart.

Den vackraste bilden af alla är den, där man får se de små torpedbåtarne rycka fram till anfall. De nästan försvinna i de skum­mande brottsjöar som de sjelfva vräka upp genom sin oerhörda 23-knops fart.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 november 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Den tyska kejserliga jakten HOHENZOLLERN passerar högbron i Levensau, Kielkanalen.