1800-talets Göteborg

Göteborgs fasta försvar

”I en till k. m:t inlemnad, den 13 den­nes dagtecknad framställning om de arbe­ten, som år 1899 böra utföras med extra ordinarie anslag för rikets fasta försvar, yttrar chefen för fortifikationen beträffande de i 1895 års försvarsplan äfven ingående befästningarna vid Göteborg, å Gotland och vid Boden, att dessa befästningsförslag för närvarande ligga under behand­ling inom befästningskomitén, och att han af denna anledning ej nu anser sig böra hemställa om anslag till dem.

Men hvad Göteborg angår, finner han sig icke kunna underlåta att än en gång erinra k. m:t om den fara, som ovedersägligen ligger uti, att denna rikets andra och näst viktigaste stad ligger alldeles öppen och utan skydd, så att om inom vår världsdel ett krig skulle utbryta, hvilket ju då med all sannolikhet äfven valde våra farvatten till tummelplats, så skulle hvilket fientligt fartyg som helst kunna utan ringaste hinder inlöpa ända till stadens brobänk och sålunda äfven torde kunna tilltvinga sig uppfyllandet af kan­ske mycket vidtgående fordringar af den värnlösa staden. För att åtminstone i den mon, som en stängsellinie i elfvens myn­ning kan hindra det, skydda Göteborg för en sådan eventualitet som den nämn­da, vore det därför synnerligen önskvärdt, att — i afvaktan på den effektivare befästning med pansarbrytande pjeser, utan hvilken staden omöjligen kan skyddas för bombardemang — åtminstone de anordningar så snart som möjligt ut­föras, som bilda en sådan aistängning. Dessa anordningar ingå såsom en del af beiästningsplanen och utgöras af en minilinie, afsedd att bekostas af flottan, mellan Nya Elfsborgsön och fastlandet, vidare försänkningar mellan samma ö och Hisingen samt ett batteri för mindre men väl skyddade pjeser för flankering hufvudsakligen af minlinien, men äfven af försänkningarna. Fortifikationschefen be­gär nu för dessa ändamål ett belopp af 240,000 kr., motsvarande den beräknade kostnaden samt afsedt att utgå af den härför disponibla en-pr-millefonden, hvars behållning redan vid 1896 års slut uppgick till detta belopp.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 november 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Omkring 1895, Arsenalen