1800-talets Göteborg

Brandförsvaret i Lundby

”För förslag till brandsläckningsväsende inom Lundby kommun å Hisingen lemnar försäkringstidningen “Gjallarhornet“ en redogörelse, hvaraf i hufvudsak framgår följande:

Släckningsmaterielen skall utgöras af en ångspruta om 750 liters kapacitet, två 12-mans handkraftsprutor samt en 8-mans och en 6- mans handkraftspruta. Redskapen skall placeras sålunda: ångsprutan samt den ena 12- manssprutan äfvensom 6-manssprutan å tomt på Lundby vass i närheten af den därvarande ångpumpen, där brandstation skall anläggas; den andra 12-manssprutan vid Lundby gamla kyrka och 8-manssprutan vid Färjestaden, de två sistnämnda sprutorna uti för dem upp­förda förvaringsbodar.

Kostnaden för stationens uppförande anslås till 7,000 å 10,000 kronor. Kostnaden för sprutbodar vid Lundby gamla kyrka och vid Färjestaden anslås till 500 kronor stycket.

Öfverinseendet öfver kommunens hela brand­väsen uppdrages åt en brandchef och under honom en vice brandchef med en årlig lön af 600 kronor för den förre och 500 kronor för den senare.

Manskapet skall utgöras af en förman och en vice förman vid hvarje spruta, alltså in­alles 5 förmän och 5 vice förmän, vid hvar och en af handkraftsprutorna två strålförare och två slangkopplare, alltså inalles 16 man utom förmännen, och vid ångsprutan anstäl­las: en l:ste maskinist, en 2:dre dito, en l:ste eldare, en 2:dre dito, fyra strålförare och fyra slangkopplare. Det manskap brandcheferna alltså skulle hafva till sitt förfogande utgör i det liela 88 man. Samtliga dessa åtnjuta årlig lön, 50, 60 eller 75 kronor hvardera, för­utom tjenstgöringspengar efter 76 öre i tim­men vid eldsvåda och 50 öre i timmen vid andra tillfällen.

Till handkraftsprutorna erforderligt pump­manskap, till antalet minst 76 man, anskaf­fas sålunda, att brandchefen med personer, boende inom kommunen, träffar aftal, att de vid tillfällen, då brandcorpsen är i tienstgöring, uppställa sådant manskap till tjenstgöring mot en ersättning af 50 öre i timmen för hvarje man. Skulle sådant manskap icke vid eldsvåda finnas tillgängligt, hafva veder­börande befälhafvare att anskaffa erforderlig arbetsstyrka genom tillfällig lega.

Brandchefen bör träffa aftal med hästegare därom, att hästar, som erfordras för sprutor­nas transport och för vattenkörning, alltid vid behof finnas i närheten af brandstationen till­gängliga.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 november 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: vattenpyts av läder med handtag av rep. Tidigare märkt GBF 90, från omkring år 1900.