1800-talets Göteborg

Vägfrågor i Lundby

Även idag håller vi oss kvar ute i Lundby, denna gång avhandlas frågan om anläggandet av en ny väg. ”Vägstyrelsen i Lundby har hos länsstyrelsen be­gärt att vägen mellan nya kommunalhuset i Lundby och aktiebolaget Strömman och Lars­sons snickerifabrik måtte anläggas och under­hållas på vägkassans bekostnad.

Denna fråga kommer att behandlas af hä­radsrätten nästa måndag. Såsom ombud att föra församlingens talan vid nämnda tillfälle har kommunalstämman utsett hrr landtbrukaren J. L. Jansson, ingeniören J. Sjöholm och husegaren Andreas Andersson.

— Ett stort antal husegare i Lundby hade ingått till länsstyrelsen med begäran om bygdevägs anläggande förbi Ramberget. Frå­gan remitterades till häradsrätten, hvilken tillstyrkte nämnda vägs anläggande, sedan inkallade ombud för Lundby socken på det varmaste förordat densamma. Emellertid afstyrktes frågan af dels ombud från Tufve socken och dels enskilda landtbrukare i Lundby.

Länsstyrelsen har nyligen i meddeladt ut­slag förklarat, att ansökningen om vägens anläggande ej kunnas bifallas, enär vägen ej kunde anses för den allmänna samfärdseln nödvändig.

Vid i går med Lundby kommun hållen kommunalstämma beslöts enhälligt, att stäm­man skulle hos k. kammarrätten anföra be­svär öfver länsstyrelsens utslag, och är det väl att hoppas, det kammarrätten med undanrödjande af länsstyrelsens utslag fastställer häradsrättens beslut.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 november 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Räkning, dat. 1 juni 1871, från Strömman & Larssons ”Maskin Snickeri Fabrik” till Göteborgs Arbetareförening. Den litografiska bilden, visande firmans anläggningar vid Smala Vägen, senare Första Långgatan, är utförd av Meyer & Köster, Göteborg.