”Östra hamnkanalens igenfyllande. Budgetsberedningen har i fråga om förslaget att igenfylla Östra hamnkanalen och ombygga Kungsportsbron hemställt att Stadsfullmäktige måtte be­sluta:

Fyllning af kanalen emellan Stora hamnkanalen och Vallgrafven; uppförande af kajer vid båda de nuvarande slutpunkterna af sag­da del af kanalen; borttagning af de nuva­rande broarne öfver samma kanalsträcka och af öfversta delen af kajerna: anläggning at nya afloppsledningar, till upptagande af det vatten, som hittills utsläppts i kanalen; bort­tagning af nuvarande Kungsportsbron; upp­förande af ny bro öfver Vallgrafven vid Kungsportsplatsen, med användande delvis af materialier från de äldre broarne och kajerna; samt borttagning af förra vattenreservoarbygg­naden med vidliggande bro. Vidare hemstäl­les att 170.000 kr. må anslås för nästa år för arbetets påbörjande.

Professor Aug. Wijkander, medlem af bered­ningen, har reserverat sig mot beredningens framställan, under uttryckande af den åsikten, att en ny utredning vore behöflig, och att denna utredning helst borde göras af en be­redning, i hvilken större tekniska krafter vore insatta än i budgetsberedningen, eller ock af den blifvande hamnstyrelsen, denna obetaget att tillfråga lämplige fackmän.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 november 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Östra Hamngatan före Östra Hamnkanalens igenläggning åren närmast sekelskiftet. Till vänster med fönstermarkiser, nr 39 och 37, följda av det något lägre nr 35 – Kyrkogatan 27.