Aktiebolaget Göteborgs Arkader” är namnet på det bolag som skall anordna den blifvande storstadsmessiga Passagen i qvarteret vid Östra och Södra Hamngatorna.

På inbjudan af konsul Gustaf Bolander, grosshandlarne Chr. Röhss och Emil Fischer, disponent G. D. Kennedy och häradshöfdingen N. A. T. von Sneidern har i dessa dagar un­der hand i Göteborg och Stockholm fullteck­nats det för sagda bolag ifrågasatta aktie­kapitalet, fördeladt i stam- och preferenceaktier.

Bolaget kommer att efter inköp af de fem fastigheter vid Södra och Östra Hamngatorna, som konsul Bolander i somras förvärfvat, ge­nom desamma från Denninghoffska hörnet till Ahlbergska butiken framdraga en bred och öppen passage, vid hvars sidor — såsom vi förut omtalat — butiker, kontor, bostadslä­genheter, atelierer m. m. komma att anordnas. Ombyggandet börjar den 1 april nästa år, och torde åtgå högst ett års tia innan passagen blir fullt färdig.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 november 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:

Hörnet av Drottning- och Östra Hamngatorna. ”Huset eges af grosshandlaren Wilh.Denninghoff, är uppfört av firman Franck och Belfrage efter ritning af arkitekten W. Franck, och blef färdigt 1882.”