1800-talets Göteborg

Osäker farled vid Qviberg

”Från flera håll har uttalanden förekommit att båtvägen till Qviberg nu under den mör­kare årstiden är högst osäker till följd däraf att nödig belysning saknas. Ett större pålvirke är nemligen uppfördt tvärs öfver elfven och gör farleden mycket riskabel. Visserligen är å ena ändan af detta pålvirke en ledfyr uppsatt för elfbåtarne, men lika önskligt vore att en lykta å andra ändan utvisade vägen till Gamlestadsån till förekommande af olyckor för de många trafikanter å båda Qvibergsbåtarne som nödgas anträda hemresan till Qviberg med sista båtarne.  L.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 november 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gamlestadsbron.