Kategori: Hamnkanalerna

Skall äfven Västra hamnkanalen igenfyllas?

För en tid sedan berättades här på ”Göteborgs historia” om en insändare 1853 som krävde att Västra hamnkanalen skulle fyllas igen. Men ännu under 1900-talets inledning flöt vattnet under broarna men fastighetsägarna vara 1901 villiga att lämna ett betydande ekonomiskt bidrag för att få bort kanalen. ”Sedan Östra […]

Fyll igen Västra hamnen

I en insändare 1853 krävdes att Västra hamnkanalen skulle fyllas igen. Det skulle dock dröja ända till 1902 innan arbetet med att fylla igen kanalen verkligen inleddes. ”Som troligen frågan om igenfyllandet af Vestra hamnen ännu icke är afgjord, emedan vederbörande ej kunna öfvertygas om nyttan deraf, oaktadt […]

Döda fiskar i Östra hamnkanalen

”En samling döda fiskar, däribland gäddor af ett par kilos vikt, sågs i går flyta i vattnet i Östra hamnkanalen. Den döda fisken uppsamlades genom polisens försorg och oskadliggjor­des. Antagligen har fisken förgiftats af kloakvatten eller genom utsläppande i kanalen af någon syra eller dylikt från någon fabrik.” […]

Sjunken tegelpråm

”En med te­gel lastad pråm, tillhörig byggmästare Nathnn Persson, sjönk i går i kanalen vid Pusterviksbron. Göteborgs bogseringsbolag (det Röda) har åtagit sig pråmens upptagande och dykarne äro ifrigt sys­selsatta att från pråmen i korgar upp­taga teglet. För bergningen torde åtgå åtskilliga dagar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 februari […]

Kärra med pojkar åkte i Östra Hamnkanalen

Östra Hamnkanalen mellan Brunnsparken och Lilla Bommen fanns kvar efter att sträckan mot Kungsportsplatsen fyllts igen. Där utspelade sig under lördagen ett mindre drama. ”Rakt i Östra Hamnkanalen åkte i lördags e.m. ett par 8-åriga pojkar å en handkärra, som framsköts med rask fart af deras äldre kamrat. […]

Förslag till förändringar i hamnordningen

”Göteborgs hamnstyrelse har till stads­fullmäktige öfverlemnat nedanstående förslag till förändringar i vissa delar af hamnordningen under hemställan att fullmäktige måtte godkänna förslaget: §1. mom. 1. Under staden Göteborgs hamn inbegripes hela rivieret från Tingstads udde till Göta elfs utlopp mellan Billingen och Rya Nabbe, jemte stadens hamnkanaler och […]

Flottningsleden genom Göteborg

Mitt i centrala Göteborg gick en betydande flottningsled som var aktiv från stadens första tid till inledningen av 1900-talet. Stockar kom från bland annat Landvetter och Härryda för att användas vid byggen i staden eller exporteras.

Provisorisk bro över Vallgraven

”För en provisorisk bro öfver Vallgrafven vid teatern göras nu förberedande arbeten såsom pålning m. m. När denna bro blir färdig att upptaga trafiken, kommer den gamla teaterbron att rivas för att ersättas af den nya ståtliga bro, som kommer att byggas i sammanhang med Östra Hamngatans igenfyllning.” […]

Avstängd spårvagnstrafik på Östra Hamngatan

Igenfyllningen av Östra Hamnkanalen påverkade trafiken i centrala Göteborg, bland annat fick spårvagnstrafiken ställas in under några veckor. ”Spårvägstrafiken å Östra Hamn­gatan kommer nästa vecka att inställas på grund af de gräfningar som där nu ega rum. Afstängningen af trafiken å spårvägslinien kommer att fortfara omkring två veckor.” […]

Hamnkanalen skall fyllas – En Göteborgsbild

”Göteborgarne hafva äntligen fått ett frispektakel. Det var ej en enda dag för tidigt. Ty det finnes väl knappast en enda stor stad på denna sidan polen, som är så njugg mot sina medborgare hvad offentliga förströelser be­träffar som denna stad, hvilken grundlagts på den glade och friske […]

Fyllningen av Östra Hamnkanalen har inletts

”Fyllningen af Östra Hamnkanalen har nu börjat, i det att ett par pråmlaster sand och grus blifvit uttömda i kanalen midt för Kungsgatan. Me­ningen är att nu så småningom börja med fyllningen på de djupaste ställena. Man har nu också börjat med genombrytande af kajmuren vid Södra Hamngatan […]

Striden om Lejonbryggan

”De sista spåren af den år 1734 uppförda gamla Lejonbryggan äro nu utplånade, och sedan kajen åt Gustaf Adolfs torg blivit fullbordad är det omöjligt att ana hvarest den sista representanten af den antika smaken i våra fordom så halsbrytande bryggor varit belägen.” (GP 30 juli 1864) Sommaren […]

Jöns Lindströms mössa

”I Södra Hamnkanalen har nu anträffats förut omnämnde försvunne järnvägskonduktören Jöns Lindströms uniformsmössa, hvarigenom antagandet att han under nattens mörker fallit i kanalen och drunknat vinner i styrka.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 januari 1898) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Södra Hamnkanalen Göteborg.

Kanalen mellan staden och Mölndalsån

Fattighusån är egentligen en grävd kanal som öppnades för trafik 1641. Namnet har vattendraget fått av fattighuset som från och med 1726 hade sina byggnader invid kanalen. Innan dess användes namn som Mölndals(å) kanal, Gullbergs kanal och Slusskanalen. (Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, s. 135, Almquist D1, […]

En “samhällsangelägenhet” – Sic svarar M

Idag fortsätter debatten om Östra Hamnkanalens igenfyllande, signaturen Sic har skrivit ett genmäle till M. ”Ehuru hr “M:s” genmäle icko torde erfordra något svar, skall jag dock anhålla att med an­ledning af detsamma få fastslå: l:o) Ö. Hamnkanalens helsovådlighet har icke blifvit styrkt. Den har veterligen aldrig utbredt […]

Ännu en gång kanalfyllnadsfrågan

Insändaren ”Sic” fick i detta nummer svar på tal av signaturen ”M”! ”Herr Redaktör! En ins. “Sic” har i Eder ärade tidning gjort några anmärkningar mot hrr Stadsfullmäkti­ges beslut att fylla östra hamnkanalen. Det är väl sannt att våra vederbörandes beslut icke alltid äro de allra bästa men […]