I en insändare 1853 krävdes att Västra hamnkanalen skulle fyllas igen. Det skulle dock dröja ända till 1902 innan arbetet med att fylla igen kanalen verkligen inleddes.

”Som troligen frågan om igenfyllandet af Vestra hamnen ännu icke är afgjord, emedan vederbörande ej kunna öfvertygas om nyttan deraf, oaktadt så många skäl dertill finnes; så frågas om icke dess närvarande skick kan öfvertyga dem derom som lägga sig deremot. Man skulle äfven detta ej hjelpa, så borde sundhetskollegium påyrka igenfyllandet, ty när all smuts som nu ligger på isen har sjunkit, så kan man tänka sig hvilka mephitiska ångor, som under sommaren komma att uppstiga och derigenom förpesta luften.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 18 april 1853)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Västra hamnkanalen under 1890-talet.