Kategori: Hamnkanalerna

Budgetberedningen om Östra hamnkanalens igenfyllande

”Östra hamnkanalens igenfyllande. Budgetsberedningen har i fråga om förslaget att igenfylla Östra hamnkanalen och ombygga Kungsportsbron hemställt att Stadsfullmäktige måtte be­sluta: Fyllning af kanalen emellan Stora hamnkanalen och Vallgrafven; uppförande af kajer vid båda de nuvarande slutpunkterna af sag­da del af kanalen; borttagning af de nuva­rande broarne öfver […]

Kanalerna bestämde stadens form

Kanalsystemet i Göteborg har varit av avgörande betydelse för stadens utveckling. Inte enbart på grund av deras funktion som transportleder utan på grund av att deras sträckning bestämde hur staden skulle utformas i övrigt. Göteborg var framförallt en stad skapad för att betjäna handeln och den behövde vattenburna […]

Träd utmed Östra hamngatan & poliser till Olskroken

Idag återges två insändare ur tidningen den 27 oktober 1897. Den första önskade att få planteringar utmed Östra hamngatan när väl kanalen var igenfylld och den andra lyfte fram ordningsproblemen i den tidens snabbt växande förort Olskroken. ”Igenfyllandet af Östra Hamnkanalen. Det är att hoppas att hrr Stadsfullmäktige […]

Många ville lämna bidrag till Östra hamnhanalens fyllande

  ”För realiserande af major Ph. Åqvists för­slag härom har en lista cirkulerat bland husegarne längs denna kanal. Listan har nu inlemnats till drätselkammaren och till sammans ha 76,652 kr. tecknats. Det enda vilkor som fästs vid teckningen är att gamla vattenreservoiren borttages och platsen däromkring ordnas samt […]

Två notiser, vedskutor och grundläggningsarbeten

”En mängd vedskutor fyller nu om dagarne en del platser vid kajerna och kanalerna, erinrande om den stundande vintern. Vedkommersen är liflig. Ett större grundläggningsarbete pågår f. n. vid Skeppsbron in­vid Bryggaregatan, där platsen nu kom­mer att upptagas af större byggnader.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 september 1897) Bilden […]

Östra Hamnkanalens ifrågasatta igenfyllning

”Till Drätselkammaren har af stadens byggnadschef major P. Åqvist inlemnats ett förslag till Östra Hamnkanalens igen­fyllande mellan Stora Hamnkanalen och Vallgrafven ett projeckt som bland husegarne utmed nämnda gata väckt sådan tillslutning, att en betydande summa redan lärer vara tecknad som bidrag till kost­naderna för dess genomförande. Major […]

Frans föll i kanalen

”Från kajen vid Norra Hamngatan ned i kanalen ramlade i torsdags e.m. arbetaren Frans Oskar Petterson som vid tillfället var försedd med bastant ”florshufva”. Han blef lyckligt uppfiskad och affördes till polisstationen. ”Florshufvan” kostade honom tio kronors böter” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 december 1896) Bilden i sidhuvudet är […]

Bums i kanalen

”Bums i kanalen i närheten af Bazarbron föll igår vaktmästaren karl Hallberg boende n:r 19 Haga Nygata, under det han promenerade å strandvägen i Kungsparken. Hallberg blef inom kort uppdragen ur det våta elementet samt blir nu instämd till polisdomstolen emedan han under sin promenad haft en försvarlig […]

Östra hamngatan under 1860-talet

Idag återges en text från 1859-1862 ur Göteborg med dess omgifningar framställdt i taflor: Göteborg, som någon gång i poetisk förtjusning blifvit benämndt med det ståtliga epithetet Sveriges Venedig, skulle väl hafva sina kanaler och sina talrika bryggor att tacka för äran af ett sådant namn. Dock må […]