”Bör Östra Hamnkanalen fyllas?

Major Ph. Åqvist, stadens byggnadschef, inlemnade i mars till drätselkammaren ett förslag om Östra Hamnkanalens igenfyllande. Detta förslag var i går afton före­mål för en liflig diskussion i Tekniska samfundet, som då höll ett af ingeniörer talrikt besökt möte.

I diskussionen, som inleddes af förslags­ställaren, tycktes alla deltagarne, kanske med ett enda undantag, vara af inledarens åsikt och frågan: bör Östra Hamnkanalen fyllas? besvarades också af de närvarande med ett enhälligt och kraftigt ja.

Major Åqvist framlade efter en kort histo­rik öfver våra kanalers uppkomst och ur­sprungliga ändamål, de skäl, hvartör han an­såg att nu vore den rätta tiden inne för den östra hamnkanalens igenfvllning.

Under årens lopp hade gång efter annan liknande förslag framställts men strandat. Med stadens nuvarande utveckling kunde man, menade talaren, ej längre dröja. Kajernas tillstånd vore sådant att man när som helst kunde vänta ett ras. För ett tiotal år sedan vidtogs en reparation af kajen på vestra si­dan, mellan Kungs- och Kyrkogatorna, som kostade 17,000 kr. En reparation at kajerna nu, af behofvet påkallad enligt gjorda beräk­ningar och mätningar, skulle kosta närmare 100,000 kr. Talaren herastälde huruvida sta­den verkligen har en så stor nytta at denna kanal, hvars ursprungliga uppgift att förmedla cirkulationen i kanalerna nu faktiskt ej vanns, att en dylik betydlig utgift kunde ursäktas.

Den allt mer ökade trafiken på denna gata fordrar också kanalens igenfyllande och den gata vi då få blir ingalunda för bred; den lemnar utrymme för två 6 meter breda gång­banor utmed de med skådefönster öfveiallt försedda husraderna, för två spårvägslinier vid gatans midt samt för dubbla körbanor. Att å denna gata få utrymme för plantering — som ju för öfrigt vore mycket prydligt — syn­tes tal. omöjligt, och skulle en sådan plante­ring om den anlades nog åter blifva borttagen innan den hunnit fullt uppväxa, emedan tra­fiken ej längre torde kunna undvara dubbelspårvägslinie å denna gata.

En ny bro måste äfvenledes byggas öfver Vallgrafven, 22,5 meter bred och fördelad i två gångbanor med mellanliggande körbana, bred nog för spårvägs- och annan körtrafik.

Kostnaden för det hela torde uppgå till om­kring 320,000 kr., hvaraf dock kanske större delen komme att erläggas at husegarne utmed kanalen.

Troligt vore, slöt talaren sitt föredrag, att stadsfullmäktige toge denna fråga under öfvervägande när budgeten för nästa år behand­lades.

Ingeniör F. Blidberg var af samma åsikt som inledaren, men nämnde att ett förslag framställts att i stället för att fylla kanalen använda den till nederlagsmagasin.

Major Åqvist ansåg detta förslag vara oprak­tiskt. För dylika källare behöfdes ljus och luft, hvilket ej kunde erhållas på vanligt sätt å en trafikerad gata.

Arkitekt Havs Hedlund såg frågan ur este­tisk och historisk synpunkt men kunde på in­tet sätt finna att något skäl mot kanalens fyl­lande förelåge.

Redaktör M, Rubenson ansåg att om staden hade råd att nu gripa verket an, borde man ej dröja längre. Göteborgs utveckling fordra­de saken.

Maskindirektör Pegelow ansåg att stadens trafik ei vore af så vådlig art som de föregå­ende talarne insinuerat. Göteborgs gatutrafik är ganska beskedlig om man jemför den med utländska städers; man behöfde ej gå längre: än till Köpenhamn och London för att öfvertyga sig härom. Kunde man ännu vänta några år med fyllnadsarbetet borde man göra det. Vore däremot en dyrbar reparation ge­nast af nöden, vore oj skäl att fördröja saken.

Major Aqvist försäkrade att kajerna verk­ligen vore så usla att en reparation, till be­räknad kostnad af 100,000 kr., vore af nöden, om ej kajerna skulle instörta. Kajernas be­skaffenhet hade föranledt förslagets framstäl­lande.

Arkitekten Westerberg ansåg major Åqvist förslag välbetänkt och godt.

Redaktör Henrik Hedlund framhöll, att tra­fiken på Östra Hamngatan redan nu vore för stor i jemförelse med gatans trånga utrymme och att den, när t. ex. Vestgötabanan och an­dra nya kommunikationsled med landet blefve färdiga, skulle visa sig vara alldeles för obeqväm. Ansåg att tomtvärdet vid den nya ga­tan skulle fördubblas, kanske tredubblas och föreslog att husegarne skulle till staden ut­betala en del af den därigenom förvärfvade vinsten.

Red. Hedlunds förslag, som luktade väl starkt af satir eller humor, bemöttes af major Åqvist, som utan vidare förklarade det vara fullkomligt opraktiskt och outförbart.

Diskussionen var härmed afslutad. Sam­fundet beslöt enhälligt att uttala sig för, Östra Hamnkanalens igenfyllning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fotot visar Östra hamnkanalen mot söder, i fonden Stora teatern, år 1869.