Insändaren ”Sic” fick i detta nummer svar på tal av signaturen ”M”!

”Herr Redaktör!

En ins. “Sic har i Eder ärade tidning gjort några anmärkningar mot hrr Stadsfullmäkti­ges beslut att fylla östra hamnkanalen. Det är väl sannt att våra vederbörandes beslut icke alltid äro de allra bästa men vi böra icke klandra dem endast för att så säga spet­sigheter, hvilket det förefaller att Sic” gjort.

Frågan om att fylla hamnkanalerna är icke ny. Vi vilja minnas att ingen obetydligare man än doktor Charles Dickson först väckte frågan, nemligen att fylla vestra hamnkanalen, och han gjorde det i helsovårdshänseende. Hans skäl stå nog ovederlagda än i dag. Men härtill har kommit nya icke mindre viktiga, nemligen behof af utrymme för samfärdseln, och den går icke uteslutande till stora salutorget såsom Sic tyckes uppfatta saken.

Äfven andra än d:r Ch. Dickson ha både i Eder och andra tidningar förordat att fylla kanalerna, dock mest af sundhetsskäl, och det ensamt borde vara afgörande, Sic! Om nu andra skäl tillkomma, såsom man finner al öfverläggningen före beslutet, så böra vi icke klandra att hrr Stadsfullmäktige ansågo saken för en samhällsangeiägenhet och beslöto dess utförande. Dessutom bidrager enskilde med en väsentlig del i kostnaden, och fyllnadsämnen komma nog att fås en hel del fritt, utom det att de värdefulla strandskoningarna vid kanalen bli nyttiga på annat håll.

Att samhället skulle behålla kanaler med osundt vatten därför att det möjligen är till beqvämlighet för en hel del lustbåtsegare är dock icke en samhällsangelägenhet framför de anförda. Icke heller att några äldre götebor­gare ogerna vilja vara med om ändring i det de varit vana att se och anse för bra.

M.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 december 1897)

Kartan i sidhuvudet är ett utsnitt ur Simon’s 1888 Gothenburg map.