1800-talets Göteborg

När vinterrusket börjar – Några enkla medel för att bevara helsan

”Just denna tid på året, öfvergångstiden från höst till verklig vinter, är som bekant en af de farligaste för helsan. Med undantag af vårbrytningen inträffa då de flesta sjukdoms­fallen och döden härjar värre än någonsin.

Och yttermera. Just vid denna tid på året läggas grunden till de flesta svåra sjukdomar, fast de måhända först senare utbryta: detta är nemligen de farliga förkylningarnes tid.

Det viktigaste af allt är därför att så mycket som möjligt söka skydda sig mot förkylningar. Men huru skall detta tillgå?

Kraftig kroppsrörelse hvarje dag, såsom en rask promenad, är ett af de viktigaste med­len. Därnäst bör man äta god och närande mat i större portioner än annars, samt särskildt fläsk så snart verklig köld inträder.

Vidare är det af största vikt att förse sig med tillräckligt varma underkläder. Detta är af långt större betydelse än tjocka ytterplagg. Om du tar på dig en å två varma undertröjor, blir du väpnad mot kölden som vore du ett krigsfartyg med stålpansar.

Men tjockleken af underkläderna måste en­dast regleras efter din egen känsla — om kölden tränger igenom, måste du öka underklädernas tjocklek, liksom en eldare skyfflar in kol i pannan tills han uppnår det erforder­liga ångtrycket.

En annan viktig sak är att, då man vistas ute i fria luften denna tid på året, ej stå stilla en längre stund i något gathörn eller å någon blåsig plats för att vänta på en spårvagn eller en bekant.

Mycket skadligt är det att innan man går ut i blåsten taga sig ett glas vin eller dylikt hvilket drifver blodet ut i huden.

Personer som lida af neuralgi borde taga in kinin, så snart de märka att ett anfall är i faggorna, ej efter det sjukdomen redan utbru­tit. En kur med kinin och fisklefvertran vid vinterns inbrott skulle antagligen nästan helt och hållet kunna förebygga sjukdomen.

Det viktigaste af allt är förtänksamhet och försiktighet. Att blifva botad sedan man väl angripits af sjukdomen är svårt, kostsamt och i många fall rent af omöjligt.

Genom omtanke och några få obetydliga utgifter för underkläder eller dylikt kan man undgå de flesta faror, hvarmed just denna farliga öfvergångsperiod mellan höst och vinter hotar alla mera ömtåliga personer. Man kan på så vis förlänga sitt lif och undgå tillfäl­liga lidanden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 december 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Västra hamngatan och Kungsgatan under vintern.