1800-talets Göteborg

Spårvagnsmissöde

”Då en spårvagn vid 1-tiden i går e. m. kom å Södra vä­gen i riktning mot staden blef hästen i när­heten af cirkusbyggnaden af okänd anledning skrämd och kastade sig hastigt åt sidan af vägen med den påföljd att spårvagnen urspå­rade, hvarjemte hästen stötte så häftigt ena bakbenet mot vagnens försteg att senan å benet blef afskuren och han blef obrukbar att färdas vidare. De passagerare som vid till­fället åkte i vagnen måste lemna densamma. Vagnen fick stå på sidan af spåret tills an­nan hunnit anskaffas. Det skadade djuret fördes till cirkusbyggnaden där det måste nedslaktas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 december 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lorensbergs Cirkus.I Lorensbergs park låg Sveriges första fasta cirkusarena, för kringresande cirkusa, musik och utställningar. Vid tiden för fotograferingen uppträder CIRKUS ED WULFF, ca år 1900.