1800-talets Göteborg

Falskt brandlarm

”Brandcorpsen allarmerades i går qväll till sjöförsäkringsaktiebolaget Oceans hus vid Vestra Hamngatan. En person hade observerat ett ljussken å taket till ofvannämnda hus och på grund däraf slagit allarm. Då brandmanskapet kom till platsen syntes emellertid ingen som helst eld. Ljusskenet hade förmodligen härledt sig från några öfver taket dragna elektri­ska kablar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 december 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Västra Hamngatan, Sjöförsäkrings AB Oceans hus 1901.