Idag kommer ett inlägg från ”Allmänheten”, alltså en insändare till tidningen. Signaturen Sic är minst sagt ironisk och påtalar flera märkligheter i frågan om Östra hamnkanalens igenfyllande. Slutet av insändaren tycks spegla en misstanke om att hela projektet var till för att gynna det nya affärscentrumet ”Arkaden”.

”Ett tack till alla dem som medverkat!

Ett tack till Tekniska Samfundet, denna häfstång för skuldbördans lyftande i höjden och för kommunalskatternas stigande, ett tack till stadsfullmäktiges majoritet, ett tack slutligen till H. T. för dess kända kommunala samaritbalsam på allmänna opinionens sår, men i synnerhet för det H. T. fann det skäl, efter hvilket stadsfullmäktige famlade under alla de obestyrkta uppgifter, som fingo tjena som stöd för beslutet i Hamnkanalfrågan, och hvilket skäl var det, att när tvenne nya järnvägar troligen snart bli färdiga det behöfves ”en rymlig trafikled“ för den mängd folk och va­ror, som ytterligare kommer att strömma till stora Salutorget. “Detta är hufvudsaken“, säger H. T.

Det är alltså hufvudsaken: att underlätta tillströmningen till ett torg, där redan nu om torgdagarne den mest oförsvarliga trängsel råder. Hvilken vishet! Annars skulle man trott, att de upplånta medel, som nu skola ka­stas i Ö. Hamnkanalen, bättre kunde ha användts till att anordna en ny saluplats närmare järnvägen och att så snart som möjligt leda en del at strömmen bort från det för trånga s. k. stora Salutorget.

De som emellertid ha allt skäl att tacka för ordnandet af ”denna samhällsangelägenhet” (uttrycket hemtadt ur M. P.) och framför allt för den fart, med hvilken det gick, äro, om jag så må säga, de lycklige prinsarne af — “Arkaderna”.

Sic.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 december 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Drottningtorget, troligen 1883.