”Småfoglarnes vänner firade i lördags qväll sin höstfest å Latinläroverkets högtidssal, som till sista plats var fyld af skolbarn, deras lärare, lärarinnor och andra för saken intresserade personer.

Festen inleddes med afsjungandet af “Småfoglarnes vänners sång, utförd af Realläroverkets sångkör jemte folkskolans barn, anförda af musikdirektör Assar, hvarpå red. Rubenson i sin egenskap af sällskapets ordförande helsade de närva­rande välkomna med några varmhjertade ord.

Därpå föredrogs årsberättelsen, ur hvilken vi meddela:

För att främja de nyttiga småfoglarnes häckande i våra trakter har sällskapet till åtskilliga af sällskapets medlemmar utlemnat 3 dussin fågelhålkar, tillverkade efter sällska­pets egna modeller. Beträffande arbetet å planteringsmarken Fogelro utsattes därstädes på våren omkring 1,700 björkplantor, hvar jemte omskolning blifvit verkstäld med öfver 600 oxel- och barrträdsplantor från Norge. Början har gjorts till en blifvande ekpark. Några af de äldre exemplaren af Pinusj austriaca ha satt kottar, som otvifvelaktigt komma att lemna mogna frön. hvilket är så mycket märkligare, som ifrågavarande träd­slag på åtskilliga andra platser i vårt land, där man försökt plantera det, måst nedhug­gas till följd af en trätande sjukdom å det­samma. För att å Fogelro få påminnelse om vår störste naturforskare ha några exemplar af Linnea borealis där omplanterats med så­dan framgång, att den blommat. För slakt af fjäderfä har å salutorget uppsatts en ny apparat. Åtskilliga skrifter med djurskjyddsvänligt innehåll ha spridts.

Enligt revisionsberättelsen utgjorde inkomsterna under 1896 kr. 960: 76 och utgifterna kr. 637: 91, hvadan behållningen till 1897 uppgick till kr. 322: 85. Ansvarsfrihet beviljades, och till revisorer för 1897 utsågos hrr ingeniör O. F. Jacobsson och byggmästare F. O. Peterson med disponenten Albert Ols­son som suppleant.

Därpå följde återer väl utfördt sångnummer, som lifligl applåderades af de tacksamme små åhörarne. Literatören G. Siösteen föredrog nu en mycket vacker och anslående saga, hvarefter den gamle barnavännen C. G. Svensson roade barnen med ett humoristiskt anförande.

Under festen utdelades till barnen frukt. Realläroverkets musikcorps bidrog äfven till höjande af festen, som afslöts med afsjungande af kungssången.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 december 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vaktmästarebostad i Fågelroparken, 1936.