Idag återges två insändare ur tidningen den 27 oktober 1897. Den första önskade att få planteringar utmed Östra hamngatan när väl kanalen var igenfylld och den andra lyfte fram ordningsproblemen i den tidens snabbt växande förort Olskroken.

Igenfyllandet af Östra Hamnkanalen.

Det är att hoppas att hrr Stadsfullmäktige vid beslutet rörande denna sak icke följa ma­jor Åqvists förslag att icke plantera träd vid den blifvande gatan.

Den blir bred nog att äfven tillåta en rad träd på hvardera sidan om midtpassagen. Körtrafiken borde kunna gå på ömse sidor därom.

Likaså torde man kunna hoppas att den hindersamma, på trottoiren utskjutande trappan till Andrénska huset (nr 36) borttages, den borde ha varit borttagen för länge sedan.

Göteborgare.

Polisbevakningen i Olskroken.

Till polismästaren i Göteborg!

Vi ha flere gånger förut framhållit nödvän­digheten af att här ute i Olskroken förstärka polisbevakningen, men hittills utan något som helst resultat. Hvad kan anledningen härtill vara. Nog borde distriktets poliskommissarie kunna inse och kraftigt framhålla nödvändig­heten af en förstärkt polisbevakning.

Att nu framhålla hvilket elände som här är rådande och huru osäkerheten för hvarje år tilltager är öfverflödigt, ty den som bor här eller endast färdas härigenom får nog se hvad Olskroken i det afseendet har att bjuda på. Här är nemligen tillhåll för lösa personer som jemt uppträda berusade och ofta tillställa bråk och slagsmål midt på gatan. Dessutom finnas här massvis s. k. ligapojkar, som synnerligast om qvällarna husera här som vildar.

Som ett annat stöd för vår rättmätiga an­hållan må erinras om att byggnadsverksam­heten här bedrifves med rask fart, så att en­dast till flyttningen den 1 oktober i höst öfver 200 bostadslägenheter om rum och kök blifvit färdiga och uthyrda.

Att invånareantalet snart uppgår till 8,000 personer skulle, äfven det, vara ett tillräckligt talande bevis för behofvet i fråga.

Öldrickandet, som dessutom tilltager i oro­väckande grad, bidrager i icke ringa man att försvåra polisens verksamhet, och snart finnes öl till hemtning i hvart enda hus öfver hela Olskroken. Detta ger anledning till att lösa personer uppehålla sig i gator och gränder så länge de ega ett öre eller tills de blifva red­lösa. För att kunna stafja detta är en sträng uppsikt nödvändig, och synnerligast här i Ols­kroken behöfvas många flera poliskonstaplar.

Många Olskroksbor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Redbergsplatsen mot Ånäsvägen. Längst till vänster Ånäsvägen 4. Till höger Entré till Östra Kyrkogården. Bakom urinoaren eller bekvämlighetsintättningen, skymtar taket på Redbergslids Spruthus. År 1903.