1800-talets Göteborg

Göteborgs ångkök

”Det är föga allmänt kändt, att det verkligen finnes ett ångkök i Göteborg. Och ångköket har i visst hänseende så liten likhet med dylika t. ex. i Malmö, Kristiania och Stockholm, att man ej kan förundra sig öfver att det är föga kändt.

Mot Göteborgsångkökets mat är emellertid intet att anmärka. Den är t. o. m. utmärkt och serveras i bästa afdelningen synnerligen aptitligt med rent, hvitt duk­tyg. Men lokalen är i egenskap af ång­kök för obetydlig, ehuru någon egentlig folkträngsel väl ej förekommer. Vid Kri­stiania och Malmö m. fl. ångkök äro lo­kalerna storartade, men man får sitta vid odukade bord och sjelf hemta sin portion mat vid disken samt ur en behållare taga knif, gaffel och sked.

Det är en dylik rymlig bespisningslokal med mat till billigt pris, som Göteborg saknar; och de privata personer, hvilka sökt afhjelpa denna brist, hafva endast delvis lyckats. Sålunda finnes å Vallga­tan ett af herr Polander innehaft billigt matställe, mycket besökt af kroppsarbeta­re. Men lokalen är äfven där för liten, så att stundom en del få stå väntande. Men hvad säges om priserna? De kunna icke ens ett ångkök göra efter. Midda­gen kostar där 85 öre, då det erhålles en kött- eller fiskrätt samt soppa och dess­utom svagdricka och mjukt rågsikt eller groft hårdt rågbröd så mycket som önskas. Uti billigaste ångköksafdelningen, där en köttportion erhålles mycket billigt — om jag ej misstager mig för 17 öre eller där­omkring — får likväl brödet betalas särskildt.

Som förut nämnts saknar Göteborg emellertid en verkligt rymlig matservering, där mat serveras till de priser, som före­komma å ångkök i andra större städer; och då den resande vanligen väl känner till ångköken i större städer, kan man däremot påträffa resande hvilka besökt Göteborg och bestämt påstå, att något ångkök icke finnes.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Ångkökets f.d. byggnad sedd fr. Pusterviksplatsen 1901.”