1800-talets Göteborg

Frihamnsfrågan

”Hr J. A. Hertz föredrog en skrifvelse från Göteborgs frihamnssällskaps styrelse, hvari betonades vikten af frihamnsfrågans snara lösning. Styrelsen anhöll

att Stadsfullmäktige måtte, sedan ärendet behandlats af en komité efter inhämtande af yttrande från stadens vederbörande myndig­heter eller styrelser, besluta, hvad Göteborgs stad vill åtgöra för att en frihamn här må komma till stånd samt i sammanhang härmed, på det att teckning i ett aktiebolag för öfvertagande af driften af frihamnen må kunna ske och därefter koncession för bolaget sökas, bestämma om och på hvilka vilkor staden vill åt ett bolag öfverlemna driften af fri­hamnen.

Hr Hertz motionerade att stadens full­mäktige måtte besluta

att för anläggning af frihamn upplåta Tingstadsvassen eller annan för ändamålet lämp­lig plats samt där inrätta hamnbassiner och eventuel pråmhamn, verkställa behöfliga kaj­byggnader, inhägna frihamnsområdet, anlägga gator med nödiga vatten-, kloak- m. fl. ledningar och bereda oceanångare tillträde till frihamnen, samt

att antingen för stadens räkning låta upp­föra nödiga byggnader och anlägga kommu­nikationsmedel inom området, eller för sin del lemna ett aktiebolag tillstånd till deras ut­förande med rättighet för bolaget att erhålla lämplig andel af inkomsterna och med skyl­dighet för det samma att mot skälig ersätt­ning öfverlemna anläggningarna till Göteborgs stad.

Motionären anhöll att en beredning af nio personer skulle tillsättas för att utreda frågan.

Frågan blef bordlagd tills vidare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Frihamnen under byggnad 1921.