”Gamla vattenreservairen härstädes, som nu åter kommit på tal i sam­band med frågan om Ö. Hamngatans igenfyllande, är bygd i slutet at 1700-talet och hade en cistern som rymde 1,700 tunnor vatten. Därjemte fanns ofvanpå den stora cisternen en mindre dylik. Vattnet leddes genom ihåliga stockar in under fästningsvallen till reservoiren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vattenreservoaren vid Kungsportsplatsen, 1898.