”Göteborgs hamnstyrelse har till stads­fullmäktige öfverlemnat nedanstående förslag till förändringar i vissa delar af hamnordningen under hemställan att fullmäktige måtte godkänna förslaget:

§1. mom. 1. Under staden Göteborgs hamn inbegripes hela rivieret från Tingstads udde till Göta elfs utlopp mellan Billingen och Rya Nabbe, jemte stadens hamnkanaler och vallgraf, äfvensom den del af Göta elt, som är belägen mellan Tingstads udde och stadens gräns mot Lerjeholm.

mom. 2. Inom stadens i mom. 1 omförmälda hamnområde, äfvensom i fattighuskanalen och slussen mellan sagda kanal och vallgrafven öfvervakas, under Göteborgs hamnstyrelsens öfverinseende, ordningen af en hamnkapten samt honom underlydande hamnfogdar och hamnlotsar.

mom. 3. Vatten som hänföres till hamn­området, men icke finnes å stadens grund, skall med därvid möjligen anlagda lastningsbryggor, i hvad angår tillämpningen af den­na hamnordning och öfriga för hamnen gäl­lande ordningsföreskrifter lyda under stadens myndigheter.

§7. mom. 1. Gods som skall från fartyg lossas eller i fartyg inlastas må icke å sta­dens kaj uppläggas i sådan myckenhet att gata eller grundläggning däraf kan skadas, eller på sådant sätt att trafiken hindras samt i alla händelser icke närmare hamnbanespår än en meter. Å öppen kaj— två dygn.

mom. 2. Vid lossning och lastning invid stadens kaj må där anbrakta lyftkranar an­vändas efter anmälan å hamnkontoret och mot af stadsfullmäktige stadgad lega samt med iakttagande af de angående lyftkranarne af hamnstyrelsen meddelade föreskrifter.

Vid kajerna tillhandahålla hamnfogdarne, mot af hamnstyrelsen faststäld lega, ända­målsenliga landgångar åt fartyg, hvilkas befälhafvare etc.

§9. mom. 4. Vid böter af 25 kr. förbiudes befälhafvare samt förare af båt eller pråm att under tiden mellan solens nedgång och dess uppgång lossa eller lasta barlast annorlunda än under tillsyn af person som hamnkaptenen på anmälan förordnar, och hvilken ersättes med visst belopp för timme, efter hvad hamnstyrelsen tid etter annan be­stämmer och genom anslag å hamnkontoret kungör. Denna ersättning skall befälhafvaren eller pråm- eller båtföraren erlägga å hamnkontoret.

§26. mom. 1. Klagomål öfver hamnkap­tenen angående tjenstens utöfning anföras hos magistraten, under hvilken hamnkapte­nen i disciplinärt afseende lyder, men kunna jeraväl skriftligen ingifvas till hamnstyrel­sen, hvilken, därest den finner klagomålen vara grundade eller eljes finner hamnkapte­nen hafva i tjensten olämpligt eller felak­tigt förfarit, därom för vederbörlig åtgärd med anmälan jemte eget yttrande ingår till magistraten.

mom. 2. Hamnstyrelsen upptager ooh af- gör klagomål som åt hamnkaptenen eller enskild person omedelbart hos styrelsen framställas mot de vid hamn- och fyrvä­sendet anstalde tjenstemän och betjente, med undantag at hamnkaptenen.

§28. För hamnkaptenen, hamnfogdarne och hamnlotsarne gälla instruktioner som för hamnkaptenen på hamnstyrelsens förslag eller efter dess hörande beslutas at stads­fullmäktige och fastställas af k. bfhde samt för hamnfogdarne och hamnlotsarne efter hamnkaptens hörande utfärdas af hamnstyrelsen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Motiv från Klippan. Ostindiska Kompaniets f.d. kontorsbyggnad = Gamla Tullhuset, S:ta Birgittas kapell och gavlen på Ostindiska Kompaniets magasin = Lotsutkiken.