”Denna aveny lofvar att bli hvad den i viss mån redan
är: en palatsgata. Vi säga i viss mån, ty den tillhör till
hälften det Göteborg, som kommer. Med undantag af det
s. k. engelska kvarteret, som isynnerhet åt Teatergatan företer
en sällsam blandning af fulhet och oregelbundenhet, bilda
dess byggnader kvartervis ett symmetriskt helt af storslagen
verkan. Särdeles beaktansvärda äro husen N:o 16, 30 &
32 (arkitekt: herr Adr. Peterson) och N:o 26 & 28 (arkitekt:
herr E. 0. Kriiger). Första pristet tages dock måhända
af N:o 18 & 20, byggda i effektfull fransk renässansstil med
en fasad, å hvilken de tätt vid hvarandra sittande med
speglande glas försedda fönstren åtskiljas af en myckenhet
pilastrar, medaljonger, guirlander, karyatider o. s. v., allt på det
behagligaste smekande ögat och vittnande om den genialitet,
som leder arkitekten Adrian Petersons ritstift.

Särdeles vackert är också handlanden J. G. Hambergs
hus N:o 2, uppfördt efter ritning af arkitekten C. Fahlström.

Det midt emot belägna N:o 1 ådrager sig
uppmärksamhet ej blott genom sin storlek — det är fyra våningar högt
samt helt och hållet fristående med fasader åt fyra gator —
utan ock genom sin soliditet, sin öfverdådiga elegans och
berömvärda smakfullhet. Åt Kungsportsavenyen visar det sin
kraftfullast tecknade fasad med balkonger, kolonner och en hög trappa,

det hela i renässansstil. Arkitekt är här herr
A. H. Cornilsen, som genom detta byggnadsverk visat sig
vara en dugande man i sitt fack. Huset inrymmer på undra
botten en med verklig lyx inredd kafé-, restaurations- och
fästivitetslokal med särskilda ingångar från Park- och
Teatergatorna. Åt förstnämnda gata erbjuder byggnaden jämväl
tvänne för kafégäster afsedda terasser af halft uthuggna
rustica stenfält med balustrader, en lika prydlig som
ändamålsenlig anordning.

Vid ifrågavarande aveny kommer att med snaraste
resa sig aktiebolaget Valands beslutade
konstutställningsbyggnad, till hvilken grosshandlanden Pontus Fürstenberg skänkt
30.000 kr. såsom stamaktiebelopp.

Kungsportsavenyen tager sig präktigast ut söderifrån.
Dess ovanligt breda chaussé, som har tvänne likaledes breda
gångbanor, kantade på ena sidan af träd och på den andra
af husens blomstersmyckade förgårdar inom dyrbar järn- och
cementstaket, bildar tillsammans med själfva byggnaderna ett
perspektiv, som ovedersägligen är anslående på
skönhetskänslan. Avenyen utmynnar i Gamle Ports-platsen, och
ofvanom de hus, som omgifva denna plats, synes i fjärran,
såsom en taflans medelpunkt, den å spetsen af Kvarnbärget
pittoreskt placerade Göteborgs Navigationsskola, hvars enkelt
rena fasad och kraftiga sidotorn måleriskt afteckna sig mot
horisonten — en fonddekoration, täflande med teatermålarens
i behag och effekt.” (Ur: Cederblad, s. 74-75)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stäckningsbild med Kungsportsavenyn söderut, med förträdgårdar på ömse sidor på gatan. Utsikt från Nya Allén. I fonden skymtar man entrén till Lorensberg. Bilden tagen innan elektifieringen av spårvagnstrafiken.

Referens

Cederblad, Albert, Göteborg [Elektronisk resurs] : skisserade skildringar af Sveriges andra stad i våra dagar jämte en återblick på dess minnen …, D. F. Bonnier, Göteborg, 1884. http://runeberg.org/cedergot/