”Intill Fredagen den 20 i denna månad kl. 12 på dagen emottagas skriftliga, förseglade anbud här å Landskontoret å leveransen af följande för utspisningen af friska fångar i länsfängel­set i Göteborg under tiden från och med den 1 instundande Oktober till och med den 31 Mars nästkommande år erforderliga förnöden­heter, nemligen: omkring 1,560 kilogram sam- malet rågmjöl, 650 kg. siktadt hvetemjöl, 936 Kg. korngryn, 1,638 kg. ärter, 7,020 liter pota­tis, 5,460 liter mjölk, 884 kg. färskt kött, 611 kg. salt fläsk, 650 kg. salt sill, 361 kg. salt, 1,04 kg. peppar eller ingefära, grönsaker för 6 kr. 50 öre samt dessutom ungefär 200 portio­ner för sjuka fångar och 250 torrskaffnings- portioner till fångar under forsling.

Anbud skall afse antingen någon särskild af de för friska fångar behöfliga proviantartiklar eller hel dagportion enligt gällande utspisnings- stat utom bröd för sådana fångar eller hel por­tion med bröd och delar däraf samt nollpor­tion för sjuka fångar enligt utspisningsstat eller torrskaffningsportionerna; och skall anbudsgif- vare, innan kontrakt med honom afslutas om honom tillerkänd leverans, ställa af minst två vederhäftige personer ingången borgen för le­veranskontraktets fullgörande eller annan sådan säkerhet därför, som i § 23 af Kongl. Förord­ningen den 17 Novenber 1893 angående statens upphandlings- och entreprenadväsende föreskrifves.

Beträffande de bestämmelser, som i öfrigt lända till efterrättelse, hänvisas till Konung ens Befallningshafvandes i Tidning för leveranser till staten m. m. den 9 i denna månad intagna kungörelse i ämnet; och meddelas å Lands­kontoret de vidare upplysningar, som för spe­kulanter kunna vara af nöden.

Göteborg, å Landskontoret, den 12 Augusti 1898.

Landshöfdinge-Embetet:

L Afzelius.  Ferd. Pontén.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Cellfängelset.