”Den gamla aktade Göteborgsfirman P. Em. Lithander & Co. inflyttar nästa vecka i det nya, statliga och tidsenliga affärshus firman låtit åt sig uppföra i hörnet af Stora Nygatan och Lilla Kungs­gatan.

Den magnifika byggnaden, som år en af de största i sitt slag i hela Skandi­navien och mycket väl kan tåla en jemförelse med utlandets större firmors warehouses, är uppförd enligt ritningar af arkitekten Adrian C. Peterson af bygg­mästarefirman N. Anderson & Co.

En kortare beskrifning öfver det Lithanderska huset torde vara af intresse för våra läsare:

Husets yttre arkitektur är hållen i modem renässans. För hörnpartiet, från gatan upp till och med attikapartiet, har användts fransk sandsten, levererad och utförd af bildhuggaren Ax. Nilson härstädes. Alla öfriga dekorerade delar af fasaderna, såsom listverk, fönsterom­fattningar, balustrad med urnor ofvan hufvudgesimsen, hvars materiel är en komposition, italienskt s. k. «Maccho», imiterande sandsten, äro utförda och levererade af hrr Viotti & Co. härstädes.

Bottenvåningens hufvudklädsel äfvensom alla fasadytor åt gårdsplanen äro af fasadtegel af Skromberga välkända fabrikat.

Plåtslageriarbetena äro utförda af hr S. E. Olsson, järnkolonner och dylikt ha levererats af Eriksbergs mek. verkstad, smidesarbeten, såsom balkong- och trappräckverk, balkongkon- soller m. m., äro utförda af fabrikör A. P. Sjö­berg, centralvärmeapparatsystemet är konstrueradt och levereradt af Göteborgs mek. verk­stad; hissverket, som drifves med elektrisk kraft, är jemväl levereradt och uppsatt af Gö­teborgs mek. verkstad, gas-, vatten-, dränerings- och ringledningar m. m. äro utförda af ing. C. E. Peterson, elektriska ledningar af hrr Boye & Thoresen, måleriarbetena af Rasmussen.

Inre gipsarbeten äro utförda af hr Redher och Viotti & Co., asfaltarbetet inom huset af O. F. Rönnberg och det å gårdsplanen af hr von Hofsten (Wilhelm Sternhagen). Dörrpar­tiet i ek vid hufvudingången har tillverkats af snickerifirman C. D. Elfvin & Co.

Byggnaden upptager en bebygd yta af 867 qv.-meter, hvaraf upptages för E. Em. Lithander & C:is affär: i bottenvå­ningen (magasin) 356 qv.-meters golfyta, i 2:dra våningen, egentliga s. k. lager­våningen, inklusive utrymme till kontors- och chefsafdelningarna, kassahvalf, tam­bur, garderober, toiletter m. m., en yta af 405 qv.-meters golfyta, i tredje vå­ningen lagerlokal, upptagande en yta golf af 197 qv.-meter, i fjerde våningen ett utrymme för lager af 260 qv.-meter golf, äfvensom å vinden ett utrymme af ofvanstående mått. Alla lokaliteter till­hörande affären uppvärmas medels cen­tralapparat, lågtrycksystem. I botten­våningen är lokal för husets portvakt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lithanderska huset, Stora Nygatan 19 – Lilla Kungsgatan 3.