1800-talets Göteborg

Spårväg till Mölndal?

Tankar fanns 1898 på att fortsätta verksamheten med hästspårvagnar efter att staden Göteborg fått nya elektriska: ”Underhandlingar äro inledda med spårvägsbolaget om att anlägga en spårväg till Mölndal. Meningen vore att då, såsom antagligen blir förhållandet, staden får elektriska linier, använda den nuvarande materielen för trafikerande af en spårvägslinie till Mölndalstorg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Södra Vägen. Krokslätt. [tryck]; d. 1/12 1902 [bläckskrift]; Maria Perssons affär