1800-talets Göteborg

Arbetet med Vestergötland-Göteborgs järnväg går framåt

”Med den blifvande via­dukten öfver Bergslagernas järnväg utan­för Göteborg pågår arbetet, och har man därtill grunden färdigbygd.

Inalles kommer på hela linien att byggas ungefär 24 större och mindre broar.

Från Kockums verkstad i Malmö ha afsändts tvenne större stålbroar, som å verkstaden förfärdigats för järnvägens räkning och som skola uppsättas vid Lerje i närheten af Skräppekärr.

Med stations- och hållplatsbyggnaderna pågår arbetet utefter hela linien. Grundläggningsarbetet är färdigt så godt som öfverallt, hvarjemte timringen börjat på en del ställen. Byggnaderna, omkring ett trettiotal, blifva af trä, med undan­tag af stationshuset i Skara, som blir af sten.

Det betydande tunnelarbetet invid sjön Mjörn har fortskridit ganska raskt och beräknas till allra största delen vara färdigt vid jultiden. Denna del vid Mjörn blir en af den nya banans mest pittoreska platser.

För järnvägen, som skall vara färdig nästa år, kommer personalen under nästa vår att tillsättas. Styrelsens byrå kom­mer att blifva i Göteborg såsom den nu är.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Tunnelbygget vid Brobacka, Mjörn 1898. Loket i tunnelöppningen är VGJ lok nr. 1.