För en tid sedan berättades här på ”Göteborgs historia” om en insändare 1853 som krävde att Västra hamnkanalen skulle fyllas igen. Men ännu under 1900-talets inledning flöt vattnet under broarna men fastighetsägarna vara 1901 villiga att lämna ett betydande ekonomiskt bidrag för att få bort kanalen.

”Sedan Östra hamnkanalen igenfyllts, är det väl inte mär än en tidsfråga när Västra hamnkanalen skall gå samma väg. Att ur någon slags holländsk skönhetssynpunkt hålla på kanalsystemet, sedan det så väsentligt rubbats genom Östra hamnakanalens försvinnande, lönar sig knappast numera. Ur sanitetssynpunkt är ju Västra hamnkanalen för länge sedan dödsdömd och åtskilliga andra skäl ha anförts för dess igenfyllande, bl.a. att Grönsakstorget därigenom skulle erhålla en väl behöflig utvidgning.

Fastighetsägarne vid Västra hamngatan ha också, enligt hvad vi erfarit, tagit frågan om hand och komma i dagarne att ingå till drättselkammaren med erbjudande att bidraga till kanalens fyllande på så sätt, att de skulle anslå 1 procent af sina resp. fastigheters taxeringsvärden härtill samt likaledes 1 procent, om staden vill förbinda sig att inom viss tid lägga en bro öfver Vallgrafen i Västra hamngatans fortsättning. De flästa fastighetsägarne vid den ifrågavarande gatan ha redan förklarat sig villiga ikläda sig de nämda villkoren, och man har anledning antaga att äfven de öfriga skola följa exemplet. Den såldunda garanterade summan skulle i sin helhet öfverstiga det bidrag husägarne vid Östra hamngatan lämnade för Östra hamnkanalens fyllande.” (Ur: Göteborgs-Posten 22 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Västra hamnkanalen omkring år 1900.