”Med anledning af grosshandl. Olof Melins motion till stadsfullmäktige om fyllning af Västra hamnkanalen ha hamnstyrelsen, hälsovårdsnämnden, gatu- och vägförvaltningen samt poliskammaren hörts i frågan. Sedan den första myndigheten afstyrkande, men de tre öfriga myndigheterna, som vi på sin tid omnämnt, i hufvudsak tillstyrkande yttrat sig, har nu drätselkammaren afgifvit yttrande.

Under förutsättning af utlofvadt bidrag från husägarne vid Västra Hamngatan hemställer drätselkammaren att stadsfullmäktige måtte besluta att låta igenfylla Västra hamnkanalen och bygga en bro i gatans förlängning samt att åt vederbörande myndigheter uppdraga att ha utfört dessa arbeten, brobyggnaden senast under år 1908 samt öfriga arbeten under åren 1903–1905. För bestridande af kostnaderna för samtliga ifrågavarande arbeten föreslås att, i den mån samma kostnader ej täckas af fastighetsägarnes bidrag, upptaga lån på längre afbetalningstid än två år.

Kostnaderna för kanalfyllningen anslår major Åqvist, inberäknadt ritning af broar, kajernas öfre delar, trappor m.m., till 50,000 kr. Kostnaden för brobyggnaden bör kunna antagas blifva kr. 100,000. Därtill skulle komma för gatuanordningar med aflopp 100,000 kr., och för väg mellan den nya bron och Nya allén 12,000 kr.; alltså tillsammans 262,000 kr.” (Ur: Göteborgs-Posten 9 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Västra hamnkanalen under 1890-talet.