”I går e.m. vid 6-tiden kom arbetasåkaren Adolf Andersson körande å Lilla Bergsgatan hvarvid hästen omkullstötte en omkring fyraårig flicka, med den påföljd att kärrhjulet gick öfver hennes hals. Körsvennen hade för afsikt att utan vidare köra därifrån, men hindrades af tillstädeskommande personer. Den lilla upptogs i mycket medtaget tillstånd, af en person, som åtföljd af modern, bar henne till en i närheten boende läkare. När de närvarandes uppmärksamhet till följd häraf drogs från körsvennen till den skadade flickan och hennes bedröfvade mor, fick denne lämpligt tillfälle att begifva sig ärifrån, hvlekt han också begagnade sig af.

I stark fart körde han uppför Öfra Husargatan åt Slottsskogen till där han hindrades af en poliskonstapel och medtogs till polisstationen.

Någon fara för barnets lif föreligger ej.” (Ur: Göteborgs-Posten 10 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hörnet av Sprängkulls- och Lilla Bergsgatorna.